Cosul meu close dis

Cosul este gol

Politica de confidentialitate 

- SC ARCH XCLUSIVE SRL -

Avand in vedere Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau  „GDPR” , Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce  privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a  acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene L 119 (04.05.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018, va  transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce anume va prelucram  datele dumneavoastra personale, cum le folosim, conditiile in care le putem  divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI  ROLUL PĂRȚILOR 

În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor prelucra o serie  de date cu caracter personal, respectiv: datele cu caracter personal ale persoanelor  de contact ale Clientului dezvăluite de Client către SC ARCH XCLUSIVE SRL  si datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale SC ARCH  XCLUSIVE SRL dezvăluite Clientului; 

1.1 Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar  fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online,  unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice,  psihice, economice, culturale sau sociale etc.

1.2 Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal? Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter  personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de  mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,  dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la  dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea,  blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

1.3 Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzatoare si  neconforma cu prevederile legale nationale si europene

Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea nr. 677/200, cu  modificările şi completările ulterioare se refera este definit astfel: ,,Riscul [..] poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care  ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în  cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a  identității, pierdere financiară, compromiterea reputației, pierderea  confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional,  inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ  de natură economică sau socială,,( Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  privind libera circulație a acestor date)

1.4 Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului  cu entitatea juridică sau persoana fizică, în numele căreia acționați (care include  și interacțiunile anterioare semnării acestuia) și pentru îndeplinirea obligațiilor  noastre în calitate de parte contractantă.

Deasemenea va putem transmite oferte, promotii, mesaje publicitare si de  marketing prin e-mail, fara alte obligatii sau plati din partea niciunei parti sau cu  acordul dumneavoastra sa beneficiati de organizarea de concursuri si campanii  publicitare cu premii.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor  interese legitime, cum ar fi: 

prevenirea, detectarea precum și analizarea și gestionarea riscurilor  comerciale; 

în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne  limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației  necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și  facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea  drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale; 

cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice; 

efectuarea de statistici interne, cu scopul de a imbunatati activitatea  companiei si a oferi oferte cat mai coerente si personalizate; 

Vom prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului  persoanei vizate si pe perioada garantiei produselor achizitionate, iar ulterior

stergerii contului persoanei vizate, societatea va transforma datele cu caracter  personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata  existentei societatii. 

1.5 Cine mai poate prelucra date cu caracter personal in numele nostru? Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele  cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor  măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării,  utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a  altor riscuri similare.

Societatea noastră poate imputernici firmele de curierat sa prelucreze astfel  de date pentru livrarea produselor, in acelasi timp in procesul de colectare si  prelucrare a datelor cu caracter personal mai sunt implicati si angajatii nostri.

De asemenea, societatea poate furniza datele cu caracter personal altor  companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui  angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste  date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face  conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de  marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte  servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de  ofertare pe piata Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra, respectiv datele cu caracter personal pot fi  furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe  abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor  cereri expres formulate.

2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR

În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se  angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori  de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu  caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR:

2.1. Se prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact  ale Clientului în scopul încheierii și executării Contractului, precum și în scopul  transmiterii de comunicări Persoanelor de Contact ale Clientului, inclusiv  comunicări comerciale din partea SC ARCH XCLUSIVE SRL sau a partenerilor;

2.2. Se conformează obligațiilor ce-i revin în calitate de operator în ceea ce  privește încălcarea securității datelor cu caracter personal și totodată, informează Clientul cu privire la orice astfel de încălcare a securității datelor cu caracter  personal fără întârziere nejustificată.

2.3. Desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal,  care poate fi contactat de către Client, pentru aspecte legate de protecția datelor  cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail: contact@archdeco.ro;

2.4. Prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale  Clientului pentru scopul încheierii și executării Contractului, asigurându-se astfel  că respectă cerințele legislației prin utilizarea unui temei adecvat al prelucrării  datelor și asigurarea informării adecvate a SC ARCH XCLUSIVE SRL, conform  acestui document;

2.5. In calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabil de  implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura  securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, tuturor clientiilor care  furnizeaza date cu caracter personal cat si persoanelor de contact ale  SC ARCH XCLUSIVE SRL, mentionate in contract sau in alte documente.

2.6. În cazul în care este obligat conform legislației aplicabile, desemnează  un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și comunică datele de  contact la care acesta poate fi contactat de către SC ARCH XCLUSIVE SRL pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal;

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele  drepturi:

1. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea  noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea  și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

2. Dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri  nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor  incomplete;

3. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără  întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste  date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost  colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate  ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

4. Dreptul la restricționarea prelucrării sau sa va opuneti, care se aplică în  cazul în care dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal,  prelucrarea este ilegală.

5. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi  datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în  prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit  automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

6. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere  a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e mail anspdcp@dataprotection.ro ;

7. Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de  prelucrare a datelor dumneavoastra personale;

8. Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date  care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

9. Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea  se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand.  Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea  efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor  de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise la  sediul SC ARCH XCLUSIVE SRL, Calea Bodrogului nr.10, Arad, Jud. Arad;

MASURI DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PROTECTIA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Ne asigurăm că drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor  personale deținute de noi sunt respectate și că oferim mijloacele necesare pentru  a le permite să își exercite drepturile.

3.2. Oferirea de informații persoanelor vizate – oferim persoanelor vizate  informații clare și ușor accesibile cu privire la operatorul de date și prelucrarea  datelor lor personale.

3.3. Asigurarea unui mecanism pentru modificarea sau retragerea  consimțământului – oferim un mecanism pentru ca persoanele vizate să modifice  sau să-și retragă consimțământul.

3.4. Asigurarea unui mecanism pentru a se opune prelucrării – oferim un  mecanism care permite persoanelor vizate să se opună prelucrării datelor lor  personale.

3.5. Împărtășirea exercitării drepturilor de principiu cu privire la datele cu caracter  personal - luăm măsuri rezonabile pentru a informa terții cu care au fost  împărtășite datele cu caracter personal, despre orice modificare, retragere sau  obiecții care rezultă din exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

3.6. Rectificarea sau ștergerea – implementăm un mecanism pentru a facilita  exercitarea drepturilor persoanelor vizate să acceseze, să corecteze și/sau să  șteargă datele lor cu caracter personal.

3.7. Oferirea unor copii a datelor cu caracter personal prelucrate – putem oferi o  copie a datelor cu caracter personal prelucrate, supusă politicii de reținere și  ștergere, atunci când se solicită de către un responsabil cu datele cu caracter  personal.

3.8. Limitarea colectării – limităm colectarea datelor personale la minimul  relevant, proporțional și necesar pentru scopurile identificate.

3.9. Limitarea prelucrării – limităm prelucrarea datelor cu caracter personal la  ceea ce este adecvat, relevant și necesar pentru scopurile identificate.

3.10. Reținerea – nu reținem date cu caracter personal mai mult decât este necesar  în scopul pentru care s-au prelucrat datele cu caracter personal.

3.11. Eliminarea – se va face in conditii de siguranta si pentru a evita si preveni  alte riscuri.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele  cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor  măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării,  utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a  altor riscuri similare.

Deasemenea societatea garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor  gazduite si transmise prin sistemul sau informatic, declara ca sunt protejate bazele  de date inclusiv prin criptare electronica, au fost incheiate protocoale de  colaborare cu societatile informatice care gestioneaza pagina noastra de web, s-au prevazut specificatii de securizare a datelor in contractele de colaborare precum  si in procedurile interne si exista prevederi de confidentialitate in contractele  angajatilor nostri. 

 Semneaza

 Managementul societatii

Arch Xclusive SRL